Terms of Service

Terms of Service Agreement
Last Updated: 12 Feb 2023

Welcome to Mittsjöliv, a app for your boat life. The app is provided by MIttsjöliv (“we”, “us”, or “our”). This Terms of Service Agreement (“Agreement”) governs your use of our app available on the App Store, including all features, functionalities, user interfaces, and content, as well as any updates or supplements to the app unless they come with separate terms, in which case those terms apply.

By downloading, browsing, accessing, or using Mittsjöliv, you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you should not download, browse, access, or use Mittsjöliv.

1. Acceptance of Terms
This Agreement is a legal agreement between you and Mittsjöliv. By accepting this Agreement, either by clicking a box indicating your acceptance or by using the app, you agree to the terms of this Agreement. If you are using the app on behalf of an organization, you are agreeing to this Agreement for that organization and promising that you have the authority to bind that organization to these terms.

2. Changes to Terms of Service
We reserve the right, at our discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material, we will provide at least 7 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

3. Access and Use of the Service
3.1 License
Subject to this Agreement, we grant you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the app for your personal, non-commercial purposes.

3.2 Restrictions
You may not use the app for any illegal or unauthorized purpose. You agree to comply with all laws, rules, and regulations applicable to your use of the app.

4. Subscription Services
4.1 Billing
We offer various subscription plans for our services (“Subscription”). By subscribing to our services, you agree to pay us the subscription fee (“Subscription Fee”). Subscription fees are billed in advance on a recurring and periodic basis (“Billing Cycle”). Billing cycles are set either on a monthly or annual basis, depending on the type of subscription plan you select when purchasing a Subscription.

4.2 Renewal and Cancellation
Your subscription will automatically renew under the exact same conditions unless you cancel it or Mittsjöliv cancels it. You may cancel your Subscription renewal either through your online account management page or by contacting Mittsjöliv customer support team.

4.3 Refunds
Except when required by law, paid Subscription fees are non-refundable.

5. User Content
You may be able to submit content to the app. You retain all rights to your content, but you grant us a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, reproduce, modify, adapt, publish, and distribute your content in connection with the app.

6. Privacy
Your use of the app is also governed by our Privacy Policy, which is incorporated herein by reference.

7. Disclaimer of Warranties
The app is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied. We do not warrant that the app will be uninterrupted or error-free.

8. Limitation of Liability
In no event shall Mittsjöliv, nor its directors, employees, partners, agents, suppliers, or affiliates, be liable for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, including without limitation, loss of profits, data, use, goodwill, or other intangible losses, resulting from your access to or use of or inability to access or use the app.

9. Governing Law
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Mittsjöliv, without regard to its conflict of law provisions.

10. Contact Information
If you have any questions about this Agreement, please contact us at info@mittsjoliv.se.

SWEDISH: Avtal om villkor för tjänster
Senast uppdaterad: 12 februari 2023

Välkommen till Mittsjöliv, en app för ditt båtliv. Appen tillhandahålls av MIttsjöliv (“vi”, “oss” eller “vår”). Detta avtal om användarvillkor (“avtalet”) reglerar din användning av vår app som finns tillgänglig på App Store, inklusive alla funktioner, användargränssnitt och innehåll, samt alla uppdateringar eller tillägg till appen om de inte kommer med separata villkor, i vilket fall dessa villkor gäller.

Genom att ladda ner, surfa, komma åt eller använda Mittsjöliv samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal ska du inte ladda ner, surfa, komma åt eller använda Mittsjöliv.

1. Godkännande av villkoren
Detta Avtal är ett juridiskt avtal mellan dig och Mittsjöliv. Genom att acceptera detta Avtal, antingen genom att klicka i en ruta som indikerar din accept eller genom att använda appen, godkänner du villkoren i detta Avtal. Om du använder appen på uppdrag av en organisation, godkänner du detta avtal för den organisationen och lovar att du har befogenhet att binda den organisationen till dessa villkor.

2. Ändringar av användarvillkoren
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att meddela detta minst 7 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring avgörs efter vårt eget gottfinnande.

3. Tillgång till och användning av tjänsten
3.1 Licens
I enlighet med detta avtal ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att använda appen för dina personliga, icke-kommersiella ändamål.

3.2 Begränsningar
Du får inte använda appen för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du samtycker till att följa alla lagar, regler och förordningar som gäller för din användning av appen.

4. Prenumerationstjänster
4.1 Fakturering
Vi erbjuder olika prenumerationsplaner för våra tjänster (“Prenumeration”). Genom att prenumerera på våra tjänster samtycker du till att betala oss prenumerationsavgiften (“Prenumerationsavgift”). Abonnemangsavgifter faktureras i förskott på återkommande och periodisk basis (“Faktureringscykel”). Faktureringscykler fastställs antingen på månads- eller årsbasis, beroende på vilken typ av abonnemangsplan du väljer när du köper ett abonnemang.

4.2 Förnyelse och uppsägning
Din prenumeration förnyas automatiskt på exakt samma villkor om du inte säger upp den eller Mittsjöliv säger upp den. Du kan avbryta din prenumerationsförnyelse antingen via din online-kontohanteringssida eller genom att kontakta Mittsjölivs kundsupportteam.

4.3 Återbetalning
Förutom när det krävs enligt lag, är betalda prenumerationsavgifter inte återbetalningsbara.

5. Användarinnehåll
Du kan ha möjlighet att skicka in innehåll till appen. Du behåller alla rättigheter till ditt innehåll, men du ger oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera och distribuera ditt innehåll i samband med appen.

6. Sekretess
Din användning av appen styrs också av vår Integritetspolicy, som införlivas häri genom hänvisning.

7. Friskrivning från garantier
Appen tillhandahålls “i befintligt skick”, utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Vi garanterar inte att appen kommer att vara oavbruten eller felfri.

8. Begränsning av ansvar
Under inga omständigheter ska Mittsjöliv, eller dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda appen.

9. Tillämplig lag
Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med Mittsjölivs lagar, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

10. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om detta Avtal, vänligen kontakta oss på info@mittsjoliv.se.

KLICKA PÅ IKONEN
SCROLLA NER OCH VÄLJ
Lägg till på hemskärmen
Klicka på menyn uppe till höger
OCH VÄLJ
Lägg till på startskärmen
Spara Mitt Sjöliv som en app på hemskärmen! Vad har du?

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?